2007/Aug/23

20 ธาตุแรกในตารางธาตุ

สมบัติของโลหะ
1. มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง
2. เมื่อขัดจะเป็นมันแวว
3. นำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดี
4. เคาะจะมีเสียง
5. แข็งและเหนียว
6. มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง
7. มีความหนารแน่นและความถ่วงจำเพาะสูง
8. เป็นพวกชอบให้อิเล็กตรอน ทำให้เกิดเป็นอิออนบวก

สมบัติของอโลหะ
1. ที่อุณหภูมิห้องมีหลายสถานะ
2. เมื่อขัดจะไม่มันแวว
3. ไม่นำความร้อนและไฟฟ้า
4. เคาะไม่มีเสียง
5. ส่วนมากเปราะ
6. จุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำ
7. มีความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะต่ำ
8. เป็นพวกชอบให้อิเล็กตรอน ทำให้เกิดเป็นอิออนลบ

การทำโลหะให้เป็นแผ่นได้เพราะการตีโลหะแผ่ออกเป็นการผลัก อนุภาคของโลหะให้เลื่อนไถลผ่านกัน โดยไม่หลุดออกจากกันเนื่องจากมีพันธะหรือมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนยึดอนุภาคเล่านี้ไว้ด้วยกัน

ตารางธาตุประกอบด้วยธาตุ 8 หมู่

ธาตุหมู่ I มีสมบัติเป็นโลหะซึ่งมีคุณสมบัติว่องไวในการผสมธาตุมาก ธาตุหมู่ I เรียกว่า alkalai metal และมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดอยู่ 1 ตัว

ธาตุหมู่ II เป็นธาตุโลหะ มีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 2 ตัว ธาตุที่ว่องไวที่สุดในหมู่นี้ คือเรเดียม (Ra)

ธาตุหมู่ III จะเริ่มประกอบด้วยโลหะและอโลหะ มีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 3 ตัว

ธาตุหมู่ IV มีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 4 ตัว

ธาตุหมู่ V ในตอนต้น ๆ จะเป็นอโลหะ ธาตุถัดมา เช่น สารหนู (As) และอันติโนมี (Sb) จะแสดงคุณสมบัติระหว่างโลหะและอโหะก้ำกึ่งกัน ลักษณะเช่นนี้เรียกว่ามีสมบัติเป็น metalloid

ธาตุหมู่ VI ตอนต้นหมู่จะมีธาตุที่มีสมบัติเป็นอโลหะ แล้วค่อย ๆ เป็นโลหะ

ธาตุหมู่ VII มีชื่อเรียกว่า Halogen group ธาตุหมู่นี้เป็นอโลหะ ที่ว่องไวในการผสมธาตุมาก

ธาตุหมู่ VIII จัดเป็นธาตุ Inert gas จึงไม่ค่อยทำปฏิกิริยากับธาตุอื่น เพราะมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากับ 8
หมู่ธาตุทรานซิชั่น (Transition elements )ได้แก่

Lanthanide series ประกอบด้วยธาตุที่มี Atomic number 57 - 70 เป็นธาตุที่หายากมาก
Actinide series ประกอบด้วยธาตุที่มี Atomic number 89 - 102 ธาตุในหมู่นี้มีคุณสมบัติเป็นสารกัมมันตรังสี